Criteris de diagnòstic

Diagnòstic

Segons el DSM-5
(Associació Americana de Psiquiatría)

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) La cinquena edició del Manual Diagnostico i Estadístic dels Trastorns Mentals, publicada en 2013, assenyala que el trastorn de l'espectre de l'autisme es caracteritza per:
A. Deficiències persistents en la comunicació social i en la interacció social en diversos contextos, manifestat pel següent, actualment o pels antecedents:

  1. Les deficiències en la reciprocitat socioemocional varien, per exemple, des d'un acostament social anormal i fracàs de la conversa normal en tots dos sentits, passant per la disminució en interessos, emocions o afectes compartits, fins al fracàs a iniciar o respondre a interaccions socials.
  2. Les deficiències en les conductes comunicatives no verbals utilitzades en la interacció social varien, per exemple, des d'una comunicació verbal i no verbal poc integrada, passant per anomalies del contacte visual i del llenguatge corporal o de la comprensió i l'ús de gestos, fins a una falta total d'expressió facial i de comunicació no verbal.
  3. Les deficiències en el desenvolupament, manteniment i comprensió de relacions varien, per exemple, des de dificultats per a ajustar el comportament en diversos contextos socials, passant per dificultats per a compartir jocs imaginatius o per a fer amics, fins a l'absència d'interès per altres persones.

B. Patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats, que es manifesten en dues o més dels següents punts, actualment o pels antecedents:

  1. Moviments, utilització d'objectes o parla estereotipats o repetitius (p. ex., *estereotipias motores simples, alineació de les joguines o canvi de lloc dels objectes, ecolàlia, frases idiosincràtiques).
  2. Insistència en la monotonia, excessiva inflexibilitat de rutines o patrons ritualitzats de comportament verbal i no verbal (p. ex., gran angoixa enfront de canvis petits, dificultats amb les transicions, patrons de pensament rígids, rituals de salutació, necessitat de prendre el mateix camí o de menjar els mateixos aliments cada dia).
  3. Interessos molt restringits i fixos que són anormals quant a la seva intensitat o focus d'interès (p. ex., fort inclinació o preocupació per objectes inusuals, interessos excessivament circumscrits o perseverants).
  4. Hiper o hiporeactividad als estímuls sensorials o interès inhabitual per aspectes sensorials de l'entorn (p. ex., indiferència aparent al dolor/temperatura, resposta adversa a sons o textures específics, ensumo o palpació excessiva d'objectes, fascinació visual per les llums o el moviment).

C. Els símptomes han de ser presents en les primeres fases del període de desenvolupament (però poden no manifestar-se totalment fins que la demanda social supera les capacitats limitades, o poden estar emmascarats per estratègies apreses en fases posteriors de la vida).

D. Els símptomes causen una deterioració clínicament significativa en el social, laboral o altres àrees importants del funcionament habitual.

E. Aquestes alteracions no s'expliquen millor per la discapacitat intel·lectual (trastorn del desenvolupament intel·lectual) o pel retard global del desenvolupament. La discapacitat intel·lectual i el trastorn de l'espectre de l'autisme amb freqüència coincideixen; per a fer diagnòstics de comorbilitats d'un trastorn de l'espectre de l'autisme i discapacitat intel·lectual, la comunicació social ha d'estar per sota del que es preveu per al nivell general de desenvolupament.

Segons el CIE-11
(Organizació Mundial de la Salut).

La 11ª edició de la Clasificació Internacional de Enfermetats y Problemes Relacionats amb la Salut, 2019, assenyala que:

"El trastorn de l'espectre autista es caracteritza per dèficits persistents en la capacitat d'iniciar i sostenir la interacció social recíproca i la comunicació social, i per un rang de patrons comportamentals i interessos restringits, repetitius i inflexibles".

L'inici del trastorn ocorre durant el període del desenvolupament, típicament en la primera infància, però els símptomes poden no manifestar-se plenament fins més tard, quan les demandes socials excedeixen les capacitats limitades.

Els dèficits són prou greus com per a causar deterioració a nivell personal, familiar, social, educatiu, ocupacional o en altres àrees importants del funcionament de l'individu, i generalment constitueixen una característica persistent de l'individu que és observable en tots els àmbits, encara que poden variar d'acord amb el context social, educatiu o d'un altre tipus. Al llarg de l'espectre els individus exhibeixen una gamma completa de capacitats del funcionament intel·lectual i habilitats de llenguatge".

La CIE-11 assenyala igualment que hi ha diversos subtipus de trastorn de l'espectre autista, en funció dels nivells de desenvolupament intel·lectual i de llenguatge. Això abasta la gamma completa de capacitats, des de persones amb un coeficient intel·lectual elevat i un llenguatge adequat fins aquells amb discapacitat intel·lectual i sense llenguatge funcional

Trastorn del desenvolupament intel·lectual Deficiència del llenguatge funcional
6A02.0 Trastorn no present Deficiència no present o lleu
6A02.1 Trastorn present Deficiència no present o lleu
6A02.2 Trastorn no present Deficiència present
6A02.3 Trastorn present Deficiència present
6A02.4 Trastorn no present Absència de llenguatge funcional
6A02.5 Trastorn present Absència de llenguatge funcional

6A02.0 Trastorn de l'espectre autista Es compleixen tots els requisits de la definició de trastorn de l'espectre autista, el funcionament intel·lectual i comportament adaptatiu es troben almenys dins del rang mitjà (aproximadament major que el percentil 2,3), i només hi ha una alteració mínima o cap alteració en la capacitat de l'individu per a l'ús funcional del llenguatge (parlat o de senyals) amb propòsits instrumentals, com per a expressar les seves necessitats i desitjos personals.
6A02.1 Trastorn de l'espectre autista amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i amb lleu o cap deterioració del llenguatge funcional. Es compleixen tots els requeriments de la definició tant per al trastorn de l'espectre autista com per al trastorn del desenvolupament intel·lectual, i només existeix una alteració lleu o nul·la per a utilitzar el llenguatge funcional (parlat o de senyals) amb finalitats instrumentals, com expressar les seves necessitats i desitjos personals.
6A02.2 Trastorn de l'espectre autista sense trastorn del desenvolupament intel·lectual i amb deficiència del llenguatge funcional.
Es compleixen tots els requisits de la definició del trastorn de l'espectre autista, el funcionament intel·lectual i el comportament adaptatiu es troben almenys dins del rang mitjà (aproximadament major que el percentil 2,3) i hi ha una marcada deterioració en el llenguatge funcional (parlat o de senyals) en relació amb l'edat de l'individu. L'individu no és capaç d'utilitzar més que paraules soltes o frases simples amb finalitats instrumentals, com per a expressar les seves necessitats i desitjos personals.
6A02.3 Trastorn de l'espectre autista amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i amb deficiència del llenguatge funcional. Es compleixen tots els requisits de la definició tant per al trastorn de l'espectre autista i el trastorn del desenvolupament intel·lectual, i hi ha una marcada deterioració en el llenguatge funcional (parlat o de senyals) en relació amb l'edat de l'individu. L'individu no és capaç d'utilitzar més que paraules o frases simples per a propòsits instrumentals, com per a expressar necessitats i desitjos personals.
6A02.4 Trastorn de l'espectre autista sense trastorn del desenvolupament intel·lectual i amb absència del llenguatge funcional. Es compleixen tots els requisits de la definició de trastorn de l'espectre autista, el funcionament intel·lectual i el comportament adaptatiu es troben almenys dins del rang mitjà (aproximadament major que el percentil 2,3) i, en relació amb l'edat de l'individu, hi ha completa o gairebé completa absència d'habilitat per a utilitzar el llenguatge funcional (parlat o de senyals) amb finalitats instrumentals, com per a expressar les seves necessitats i desitjos personals.
6A02.5 Trastorn de l'espectre autista amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i amb absència del llenguatge funcional. Tots els requisits de definició per a tots dos tant per al trastorn de l'espectre autista com per al trastorn del desenvolupament intel·lectual es compleixen i estan complets, o gairebé complet, absència de capacitat relativa a l'edat de l'individu per a usar un llenguatge funcional (parlat o de senyals) amb finalitats instrumentals, com per a expressar necessitats i desitjos personals.

https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2019/11/People-with-Autism-Spectrum-Disorder.-Identification-Understanding-Intervention_Spanish-version.pdf

Volver arriba